Prawo karne:

 • prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję i prokuraturę,
 • obrona oskarżonych i obwinionych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym,
 • występowanie w sprawach w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu wykonawczym poprzez składanie wniosków i zażaleń w sprawach przedterminowego zwolnienia i przerwy w wykonywaniu kary, odroczenie wykonania kary,
 • kierowanie wniosków o zgodę na odbycie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego,
 • sporządzanie subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia oraz popieranie ich przed sądami.

  Prawo cywilne i postępowanie cywilne:

 • negocjacje i konstruowanie umów,
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych oraz egzekucyjnych,
 • sporządzanie projektów ugód przedsądowych,
 • reprezentowanie w postepowaniach mediacyjnych.
  Sprawy z zakresu prawa cywilnego rzeczowego:
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • zasiedzenie,
 • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • zniesienie współwłasności,
 • wydanie nieruchomości (w tym postępowanie eksmisyjne),
 • analiza stanu prawnego nieruchomości,
 • służebność przesyłu,
  Sprawy z zakresu prawa cywilnego spadkowego:
 • unieważnienie testamentu,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • roszczenia zachowek,
  Sprawy z zakresu prawa cywilnego rodzinnego:
 • rozwód,
 • podział majątku wspólnego,
 • alimenty,
 • dotyczących władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem.
  Sprawy odszkodowawcze:
 • ochronę dóbr osobistych,
 • odszkodowania z tytułu poniesionej szkody majątkowej, wypadków komunikacyjnych,
  błędów medycznych,
 • zadośćuczynienie,
 • przewlekłości w postępowaniach cywilnych.

  Prawo gospodarcze i handlowe

 • sporządzanie opinii prawnych,
 • doradztwo przy wyborze właściwej formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej,
 • zakładanie spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji,
 • przygotowywanie dokumentów korporacyjnych (uchwały, obsługa zgromadzeń wspólników, posiedzeń zarządu, rad nadzorczych),
 • przeprowadzanie procesu zmian w spółkach prawa handlowego,
 • przekształcanie, łączenie i podział spółek prawa handlowego,
 • rozwiązanie i likwidacja spółek,
 • reprezentowanie przed sądem powszechnym oraz rejestrowym, a także na etapie postępowań egzekucyjnych,
 • przygotowywanie umów handlowych wraz z analizą i opiniowaniem,
 • reprezentowanie przed kontrahentami,
 • reprezentowanie Klientów w sporach z dłużnikami.

  Prawo pracy

 • sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia i umów o świadczenie usług,
 • tworzenie regulaminów: pracy, wynagradzania, premiowania,
 • sporządzanie pism z zakresu stosunku pracy: wypowiedzenia, zmiany, kary porządkowe,
 • projekty umów o zakazie konkurencji w stosunku do działalności pracodawcy,
 • dochodzenie wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, odpraw, premii,
 • reprezentacja w sprawach o przywrócenie do pracy,
 • dochodzenie odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
 • reprezentacja w sprawach o wydanie i sprostowania świadectwa pracy,
 • przygotowanie odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie rent, i emerytur,
 • zasiłków chorobowych, macierzyńskich, ustalenia wypadku przy pracy,
 • reprezentowanie Klienta przed sądem pracy.

  Sprawy administracyjne

 • przygotowywani odwołań od decyzji administracyjnych,
 • pomoc w uzyskaniu decyzji administracyjnej, koncesji i zezwoleń,
 • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego,
 • reprezentowanie Klienta przed organami administracji państwowej i samorządowej,
 • przygotowanie i popieranie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • uzyskiwanie pozwolenia na pobyt stały, czasowy.

Wynagrodzenie

W Kancelarii duże znaczenie przywiązujemy do jasnych reguł rozliczania się z Klientem. W związku z tym wysokość honorarium jest ustalana podczas indywidualnych rozmów z Klientem, w zależności od rodzaju sprawy i nakładu pracy adwokata. Koszt jednorazowej porady prawnej wynosi od 100 do 300 zł (cena nie zawiera 23% podatku VAT). Wynagrodzenie za poprowadzenie całej sprawy zależy od stopnia zawiłości, a także przewidywanego nakładu pracy i czasu jej trwania. Każdorazowo koszt ten lub też sposób rozliczania jest ustalany z Klientem przed rozpoczęciem współpracy.

W Kancelarii obowiązują trzy podstawowe systemy rozliczania się z Klientami:

 1. System godzinowy, w ramach którego wynagrodzenia ustalane jest na podstawie liczby godzin poświęconych na świadczenie pomocy prawnej dla Klienta oraz uprzednio uzgodnionej stawki za jedną godzinę pracy. System ten sprawdza się zarówno we współpracy z przedsiębiorcami, jak i Klientami indywidualnymi;

 2. Wynagrodzenia za prowadzenie sprawy, w ramach którego Klient płaci Kancelarii jednorazową kwotę wynagrodzenia, która pozostaje niezmienna w całym toku trwania sprawy. Rozliczenia tego typu dotyczą przede wszystkim spraw sądowych.

 3. System ryczałtowy, w ramach którego wynagrodzenie ustalone jest jako stała stawka za świadczenie pomocy prawnej w danym miesiącu. Ten system przeznaczony jest głównie dla stałej obsługi prawnej przedsiębiorców.